Registrace nemovitosti
1Co je to registrace?
Registrace k poplatku za komunální odpad je právní úkon, kterým se vlastník nemovitosti zaregistruje do městského systému nakládání s komunálním odpadem. Registrace proběhne na základě vyplnění a odevzdání přihlášky k registraci. Přihlášku si můžete volně stáhnout z internetu.

https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous
http://www.cistaplzen.cz/ke-stazeni/
2Kdo se musí registrovat?
Zaregistrovat se musí každý plátce tj. vlastník nemovité věci, či jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek, toto společenství. Jde-li o budovu, kde nevzniklo společenství vlastníků, musí si vlastníci zvolit jednoho zástupce, který se zaregistruje.
3Podnikám, musím se také registrovat?
Ne, podnikajících, živnostníků firem apod. se tento proces netýká. I oni se však mohou k systému připojit, naprosto dobrovolně, ale již na komerční bázi.
4Kde a jak se mohu registrovat?
Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete:

• Odevzdat na podatelně Magistrátu města Plzně – Škroupova 5
• Poslat e-mailem, pokud máte funkční elektronický podpis
• Poslat pomocí datové schránky, pokud ji máte.
5Když si nebudu vědět rady, pomůže mi někdo?
Na všech jmenovaných místech budou připraveni proškolení pracovníci, kteří Vám v případě, že si nebudete s něčím vědět rady, ochotně pomohou.

Kromě toho je zřízena bezplatná linka 800 44 11 11, kde Vám naši lidé ochotně poradí.
6Budu mít zpětnou vazbu, že jsem zaregistrován?
Ano, přijde Vám na Vámi uvedenou adresu rozhodnutí o registraci, kde budou uvedeny Vámi registrované nemovitosti a k nim objednané nádoby.
7Jaká bude splatnost a výše poplatku?
Pro následující roky je splatnost poplatku stanovena vyhláškou města Plzně takto:
do 15. května kalendářního roku za období od 1. ledna do 30. června
do 15. listopadu kalendářního roku za období od 1. července do 31. prosince
Výše poplatku na tyto období bude činit:

objem nádoby (v litrech) frekvence svozu / výše poplatku za 6 měsíců
26 42 52 104 156
1x za 14 dní kombinovaný 1x za týden 2x za týden 3x za týden
120 366 552 606 1272  -
240 666 912 1158 2244 3024
1100 2004 2748 3498 6258 9852
8Budu si moc objednat mimořádný svoz komunálního odpadu?
Ano, ale pouze na základě objednávky a úhrady. Mimořádný svoz není součástí služeb krytých zaplaceným poplatkem.To se týká popelnic a kontejnerů.

Speciální možností je pak možnost zakoupit si 60 litrový zavazovací pytel označený logem společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. Do něj lze uložit směsný komunální odpad a uložit jej vedle popelnice. Takto označené pytle budou odvezeny při nejbližším svozu. Je to ideální řešení pro nahodile zvýšené množství vámi produkovaného komunálního odpadu.
9Je-li více spoluvlastníků jedné nemovitosti, musí registraci provést každý z těchto spoluvlastníků zvlášť nebo stačí, když registraci provede pouze jeden?
V případě spoluvlastnictví jedné nemovitosti více vlastníky postačí, když registraci provede pouze jeden ze spoluvlastníků. Samozřejmě je možná i varianta, kdy část spoluvlastníků se registruje společně a část individuálně nebo každý spoluvlastník provede registraci individuálně.
10Jakým způsobem bude možné poplatek uhradit?
Poplatek bude možné uhradit převodem z účtu, složenkou na České poště nebo v hotovosti na pokladně Magistrátu města Plzně, náměstí Republiky 16.
11Budu dopředu informován o blížící se platbě poplatku?
Minimálně na první dvě platby budete písemně upozorněni správcem poplatku, tj. Magistrátem města Plzně.
12Komu poplatek za komunální odpad platím?
Veškeré platby od vlastníků nemovitostí, resp. občanů nejsou příjmem společnosti Čistá Plzeň, ale jsou příjmem města Plzně v režimu daňové správy. Společnost Čistá Plzeň nemůže výši ani vrácení těchto plateb jakkoliv ovlivnit.
Sběrné nádoby, velkoobjemové kontejnery, sběrné dvory
1Proč nemám ještě polepenou popelnici?
V případě, že Vaše popelnice ještě není polepena, prosím, kontaktujte naše zákaznické centrum. Oznamte tuto skutečnost na e-mailovou adresu info@cistaplzen.cz nebo na bezplatnou telefonní linku 800 44 11 11. Naši technici přijdou popelnici polepit.
2Kde zjistím svůj svozový den/dny?
Na našich stránkách www.cistaplzen.cz , hned na hlavní stránce, najdete svozové dny, které jsou rozděleny podle městských obvodů a součástí každého rozpisu svozových dní je orientační mapka lokality, kde se nachází Vaše ulice. Kliknutím na příslušný městský obvod se rozbalí podrobné rozdělení celé městské části. Pokud si nejste jisti umístěním Vaší nemovitosti do příslušné oblasti, doporučujeme vyhledat konkrétní adresu v některém z mapových portálů (např. mapy.cz, google.cz/maps) a porovnat s naší orientační mapkou. Dále můžete využití naší bezplatné informační linky 800 44 11 11.
3Proč nemám ještě novou nádobu nebo vyměněnu stávající (změna velikosti, poškozená nádoba)? Jak postupovat, když jsem popelnici dosud neměl/a?
Bývalé svozové společnost nám nádoby přenechaly. Výměna za nové se bude provádět jen v případě, že popelnice je poškozena a již nemůže sloužit svému účelu. Požadavek výměny poškozené nádoby za novou, napište na info@cistaplzen.cz. Tyto nádoby budou vyměněny v nebližším možném termínu rozvozu nádob. Upozorňujeme, že za důvod k výměně nejsou v žádném případě estetické nedostatky. Nádoby jsou měněny výhradně v případě jejich funkčního poškození (např. utržený límec, poškozené či chybějící víko, kolečko, prasklina v nádobě atd.).

V případě, že jste nově registrováni nebo jste uvedli jinou velikost nádoby do registračního formuláře a u Vaší nemovitosti není dosud žádná nádoba nebo je nádoba jiné velikosti, oznamte tuto skutečnost na e-mailovou adresu info@cistaplzen.cz nebo na bezplatnou telefonní linku 800 44 11 11. Tyto výměny budou provedeny při nejbližším možném termínu rozvozu nádob, zpravidla do několika dnů od doručení Vašeho požadavku.
4Co mám dělat, když požaduji nové stání, úpravu počtu či četnosti svozu nádob na separovaný odpad?
Společnost Čistá Plzeň provádí svozy na základě objednávky města Plzně. Tento požadavek proto musíte uplatňovat u Magistrátu města Plzně, Technický úřad (kontaktní osoba Ing. Sýkora, sykoraf@plzen.eu, +420 378 034 052). Váš požadavek bude posouzen a následně rozhodnuto o případném zařazení do objednávky města Plzně.
5Mohu nádobu umístěnou na společném stání separovaného sběru odpadů využít pouze pro svojí vlastní potřebu – umístit na svůj pozemek?
Místa separovaného odpadu, kterých je v našem městě více než 850, objednává město Plzeň a provozuje společnost Čistá Plzeň. Tato vybraná místa jsou vždy na veřejně dostupném stanovišti a slouží všem občanům, nikoliv jednotlivcům, zdarma. Není tedy možné nádoby z těchto jakkoliv přemisťovat, byť dočasně, a používat pro svoji výhradní potřebu. V případě, že požadujete nádobu na separovaný odpad k Vaší nemovitosti, musíte si sjednat smlouvu se společností Čistá Plzeň, s.r.o., jako doplňkovou službu. Ceníky komerčních služeb jsou k dispozici na našich stránkách v sekci „naše služby“.
6Jak postupovat v případě odcizení nádoby?
V případě, že Vám byla odcizena nádoba na komunální odpad, kontaktujte zákaznické centrum na e-mailovou adresu info@cistaplzen.cz nebo na bezplatné telefonní lince 80 44 11 11. V příloze, prosím, pošlete „Rozhodnutí o registraci k poplatku za komunální odpad“, které jste obdrželi od Magistrátu města Plzně. Nebo se s tímto rozhodnutím můžete dostavit na zákaznické centrum, Edvarda Beneše 430/23, společnost Čistá Plzeň, s.r.o., Plzeň – Bory. Naše společnost vše nahlásí a vyřídí s městskou či státní policií a v nejbližším možném termínu Vám bude přistavena nová nádoba.
7Jak fungují ostatní služby – velkoobjemové kontejnery, sběrné dvory, odpadkové koše a černé skládky?

Informace o přistavování velkoobjemových kontejnerů naleznete na naší hlavní stránce v sekci „Svoz a sběr odpadu“ www.cistaplzen.cz

Všechny sběrné dvory na území města Plzně, odebírají komunální a nebezpečné odpady od občanů zdarma. Od 1. 9. 2015 je též suť v objemu do 1m3 za 1 měsíc zdarma. Upozorňujeme, že některé sběrné dvory mají z technických důvodů omezený sortiment či množství odebíraných odpadů. Bližší informace k provozu sběrných dvorů naleznete na naší hlavní stránce v sekci „Svoz a sběr odpadu“.

O většinu odpadkových košů na území města Plzně se starají ve stejném rozsahu subdodavatelské společnosti, které jejich provoz zajišťovali do 31. 8. 2015. Konkrétně se jedná o společnosti AVE CZ, Rumpold a Becker Bohemia. Případné nedostatky ovšem hlaste na mailovou adresu info@cistaplzen.cz nebo na bezplatnou telefonní linku +420 800 44 11 11.

Černé skládky, které se nacházejí na městských pozemcích, uklízí společnost Čistá Plzeň, s.r.o. dle stížností, které jsou hlášeny na naši e-mailovou adresu info@cistaplzen.cz nebo na bezplatnou telefonní linku +420 800 44 11 11.

8Kdo a jak může používat jednorázové pytle na směsný komunální odpad?
Jednorázové pytle na komunální odpad, které lze zakoupit na našem zákaznickém centru, si mohou koupit – jak fyzicky nepodnikající občané – tak podnikatelé. Cena jednoho pytle je 35,- s DPH a tím je hrazen svoz a odstranění odpadu. Podrobný návod na použití obdržíte spolu se zakoupenými pytli. Obecně platí, že pytel je možné odložit v den svozu k nádobě na svozovém místu Čisté Plzně.
9Která společnost zajišťuje svoz komunálního odpadu?
Svoz komunálního odpadu je zajišťován výhradně společností Čistá Plzeň, s.r.o.. Společnost Čistá Plzeň, s. r. o. je v konečném důsledku vlastněna samotným městem Plzeň a byla za tímto účelem zřízena.
10Mohu si vybrat jiného dodavatele služby?
Podle platného zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění je původcem odpadu z činnosti fyzických osob (tj. o občanů) příslušná obec – v našem případě město Plzeň. Město Plzeň se zároveň stává vlastníkem tohoto odpadu v okamžiku, kdy dojde k jeho odložení na místo k tomu určené. Město Plzeň v rámci naplnění znění zákona vydalo obecně závaznou vyhlášku statutárního města Plzně číslo 4/2014, kterou se stanoví systém sběru odpadu. Na základě smlouvy uzavřené mezi městem a společností Čistá Plzeň zajišťuje provoz nového systému od 1. 9. 2015 výhradně tato společnost. V této souvislosti podotýkáme, že společnost Čistá Plzeň je v konečném důsledku vlastněna městem Plzeň. Žádná jiná společnost nemá uzavřenu smlouvu s městem Plzeň a z tohoto důvodu nemůže poskytovat služby v souvislosti s komunálním odpadem z činnosti fyzických osob. Veškeré platby od vlastníků nemovitostí, resp. občanů nejsou příjmem společnosti Čistá Plzeň, ale jsou příjmem města Plzně v režimu daňové správy. Společnost Čistá Plzeň nemůže výši těchto plateb jakkoliv ovlivnit.
11Budou se umývat popelnice?
Přestože dosavadní praxe nezajišťovala mytí nádob, společnost Čistá Plzeň v souladu se smlouvou uzavřenou s městem Plzeň bude nádoby vymývat minimálně každé 2 roky.
12Kdo je odpovědný za nepořádek kolem popelnic či kontejnerů?
Společnost Čistá Plzeň obsluhuje téměř 22 000 nádob a spolehlivost obsluhy v současné době dosahuje hodnoty 99,9 %, což v průměrném čísle představuje 19 nevyvezených nádob týdně. Stav, kdy jsou nádoby na směsný odpad přeplněné, a množství odpadů je i kolem nich, není tedy v drtivé většině nedopatřením společnosti Čistá Plzeň, ale neukázněných občanů, majitelů a správců příslušných objektů. Právě oni jsou odpovědni za zajištění dostatečného počtu a objemu nádob na směsný odpad. Pokud nestačí objem popelnice nebo kontejneru, je potřeba, aby majitel či správce nemovitosti navýšil počet, objem nebo četnost svozu takového stanoviště. Nádoby na separovaný odpad objednává u společnosti Čistá Plzeň město Plzeň a v současné době je zpracovávána studie optimalizace celé sítě těchto nádob. Zaměstnanci Čisté Plzně uklidí okolí nádob pouze v době pravidelného svozu.
Tříděný odpad
1Kam patří účtenky z termopapíru?
Do směsného odpadu, protože termopapír obsahuje plnidla, která brání rozvlákňovaní. Z toho důvodu ho nelze recyklovat.
2Kam správně třídit ruličky od toaletního papíru a obaly od vajec?
Ruličky od toaletního papíru a obaly od vajíček (jsou vyrobené z nasávané kartonáže) nelze je již znovu recyklovat, a proto patří do bio odpadu. Celulózové vlákno, které je v těchto obalech obsaženo, je již až 7 krát recyklováno, na další recyklaci je příliš krátké a v procesu zpracování dojde k jeho vyplavení do odpadní vody.
3Jak správně zlikvidovat magnetofonové kazety a diskety?
Kazety i diskety patří do směsného odpadu, ve větším množství na sběrný dvůr. Papírové obaly se dají vytřídit do papíru a plastové do plastů.
4Patří laminátový papír do papíru?
Nepatří. Jinak do papíru patří papír všeho druhu, kromě polaminátovaného a povoskovaného papíru.
5Kam patří molitan?
V menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří do sběrného dvora.
6Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka?
Krabice například od džusů nebo mléka nazýváme nápojovými kartony. Organizovaný sběr těchto obalů probíhá již v mnoha městech a obcích v celé ČR. Sběrné nádoby, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat, jsou označeny speciální oranžovou nálepkou s označením Nápojový karton. V Plzni patří nápojové kartony do žlutých popelnic na plast – následně se třídí.
7Co mám dělat s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od oleje?
Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu. V některých obcích se olej sbírá v rámci separovaného odpadu, obecně však platí, že fritovací olej z domácnosti patří do sběrných dvorů, můžete jej uchovávat v kanystru a až ve větším množství odevzdat.
8Kam s vyjetým olejem nebo barvou?
Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na místa určená ke sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také na místech zpětného odběru, což mohou být čerpací stanice a autoservisy.