Nový systém svozu biologických odpadů

Nový systém svozu biologicky rozložitelných komunálních odpadů na území statutárního města Plzně

 

Dne 1. 1. 2018 bude spuštěn projekt optimalizace svozu biologicky rozložitelných odpadů (dále jen „BIO odpad“) na území statutárního města Plzně. Cílem projektu je vytvořit jednotný plně funkční systém sběru BIO odpadů pro celé území města Plzně, který bude ale zároveň odpovídat potřebám konkrétního území. Realizací dojde k narovnání dostupnosti služby sběru BIO odpadů na území města pro všechny občany a do budoucna se také předpokládá zvýšení efektivity oddělného shromažďování BIO odpadů.

Nový systém sběru BIO odpadů na území města Plzně umožní jednak každodenní bezplatné odkládání BIO odpadů na sběrných dvorech (již stávající systém toto umožňoval), odkládání do sběrných nádob (240l hnědé nádoby) a nově do velkoobjemových kontejnerů. Zůstává také možnost komerčního objednání „vlastní“ nádoby do domu od společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. za daných podmínek a příslušnou úhradu dle ceníku.

Město Plzeň se nově rozdělí na dvě oblasti, červenou a zelenou. V červené zóně, kde převládá zástavba bytových domů, bude zachován nádobový sběr do hnědých nádob, protože je zde produkce kuchyňských BIO odpadů konstantní po celý rok, tedy nedochází zde k sezónním výkyvům produkce BIO odpadů. Nově tedy dojde k doplnění nádob do oblasti sídlištní zástavby Městského obvodu Plzeň 4, kde doposud nebyly, a to ke stávajícím stanovištím nádob pro tříděný odpad. Naopak v oblasti zelené, kde převládá zástavba rodinných domů a rekreačních objektů, vzniká vyšší produkce BIO odpadů s významnými sezónními výkyvy díky odlišné struktuře BIO odpadu na zahradách (posekaná tráva, větve, listí atd.). Zde budou v pravidelných intervalech dle harmonogramu přistavovány velkoobjemové kontejnery na konkrétních stanovištích.

Podrobnou mapu s rozdělením města do obou zón a přesnými stanovišti velkoobjemových kontejnerů  jsou k nalezení v mapovém podkladu a harmonogram svozu je dostupný zde.

V průběhu měsíce ledna dojde k přesunu nádob v rámci navržených oblastí. Velkoobjemové kontejnery budou přistavovány až počátkem vegetativního období s prvními pracemi na zahradách, vždy nejdéle od 9:00 do 18:00 a budou pravidelně přistavovány až do konce měsíce listopadu, dle harmonogramu svozu.

V tabulce níže je uvedeno, co lze a nelze do nádob a velkoobjemových kontejnerů na BIO odpad odkládat.

 
BIO odpad
Co patří
Co nepatří
zbytky ovoce a zeleniny
zbytky jídla, kosti
listy, natě, slupky
odřezky masa
rozdrcené skořápky z vajíček
oleje a tuky, ryby
kávová sedlina, čajové sáčky
mléčné výrobky
okrasné rostliny
chorobami napadené rostliny
kousky dřeva, větví, kůry
skořápky ořechů, pecky
tráva, listí
slupky od melounu
sláma
listí ořešáku
 
popel z uhlí

Povinnost zajistit oddělené soustřeďování BIO odpadů ukládá obcím zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, přičemž obec si může zvolit způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálního odpadu např. prostřednictvím sběrných dvorů, velkoobjemových kontejnerů, sběrných nádob nebo kombinací těchto způsobů.