Často kladené dotazy

Sběrné nádoby, velkoobjemové kontejnery, sběrné dvory

Svozový den nádob na komunální odpad naleznete zde

Otevírací dobu a umístění sběrných dvorů naleznete zde

Termín a místo přistavení velkoobjemových kontejnerů apod dle městských obvodů naleznete zde

Veškeré dotazy Vám odpoví zákaznické centrum společnosti na bezplatné telefonní lince 800 44 11 11 pracovní dny 7:00 až 17:00.

 

V případě poškození nebo odcizení nádoby kontaktujte naše zákaznické centrum na telefonní lince 800 44 11 11, e-mailem info@cistaplzen.cz nebo osobní návštěvou na adrese Edvarda Beneše 430/23. Při odcizení nádoby bude vždy vyžadováno hlášení na příslušné oddělení Policie ČR. Opakované případy odcizení v krátkém časovém horizontu budou dále prošetřovány a případné náklady na výměnu nádoby mohou být předepsány vlastníkovi nemovitosti.

Reklamaci svozu je možné uplatnit telefonicky na bezplatné zákaznické lince 800 44 11 11, osobně v zákaznickém centru společnosti Čistá Plzeň, Edvarda Beneše 430/23 nebo e-mailem na info@cistaplzen.cz. Reklamaci svozu uplatněte co možná nejdříve, nejpozději však následující pracovní den, kdy měl svoz nádoby proběhnout. Upozorňujeme, že sofistikovaný logistický a informační systém společnosti Čistá Plzeň umožňuje díky sledování mnoha dat a parametrů o činnosti vozidla a posádky téměř s jistotou určit, zda svoz skutečně proveden nebyl.

Budu si moc objednat mimořádný svoz komunálního odpadu?

Ano, a to na základě objednávky a úhrady dle ceníku doplňkových služeb, který naleznete v sekci Naše služby → Čistá Plzeň pro občany → Další služby pro občany. Mimořádný svoz není součástí služeb krytých zaplaceným poplatkem.  Další možností je pak možnost zakoupit si 60 litrový, 120 litrový zavazovací pytel, označený logem společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. Do něj lze uložit směsný komunální odpad a uložit jej ve svozový den vedle popelnice. Takto označené pytle budou při pravidelném svozu odvezeny. Je to ideální řešení pro nahodile zvýšené množství vámi produkovaného komunálního odpadu.

Tříděný odpad

Nepoužitelné léky včetně jejich obalů jsou nebezpečným odpadem a nelze je odkládat do nádob na směsný komunální odpad. Lze je odevzdat:

  • ve všech lékárnách na území města Plzně
  • do sběrných dvorů
  • při mobilním sběru nebezpečných odpadů (v místních částech).

Plechovky od nápojů a potravin je možné odložit do šedých kontejnerů na kov, sběrných dvorů nebo výkupen surovin.

 

Registrace nemovitosti

Registrace k poplatku za komunální odpad je právní úkon, kterým je vlastník nemovitosti, ve které vzniká komunální odpad (tj. odpad z činnosti fyzických osob nepodnikajících), povinen se zaregistrovat do městského systému nakládání s komunálním odpadem. Registrace proběhne na základě vyplnění a odevzdání přihlášky k registraci. Přihlášku si můžete volně stáhnout z internetu. 

Bližší informace k životní situaci plátce poplatku za komunální odpad naleznete na této adrese: https://www.plzen.eu/urad/vyridte-si-na-uradu/o_25/skupina_mmp/oblast-dane-a-poplatky-25.aspx#podani-prohlaseni-platce-poplatku-k-poplatku-za-komunalni-odpad

 

Zaregistrovat se musí každý plátce, tj. vlastník nemovité věci, ve které vzniká komunální odpad (tj. odpad z činnosti fyzických osob nepodnikajících), či jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek, toto společenství. Jde-li o budovu, kde nevzniklo společenství vlastníků, musí si vlastníci zvolit jednoho zástupce, který se zaregistruje. Bližší informace k životní situaci plátce poplatku za komunální odpad naleznete na této adrese: https://www.plzen.eu/urad/vyridte-si-na-uradu/o_25/skupina_mmp/oblast-dane-a-poplatky-25.aspx#podani-prohlaseni-platce-poplatku-k-poplatku-za-komunalni-odpad

Veškeré platby od vlastníků nemovitostí, resp. občanů v rámci systému nakládání s komunálním odpadem, jsou příjmem města Plzně v režimu daňové správy. Nejsou tedy v žádném případě příjmem společnosti Čistá Plzeň. Poplatek je hrazen za komplexní služby celého systému, tj. i za sběr tříděných složek komunálního odpadu, provoz sběrných dvorů apod. Nelze tedy žádat vrácení poměrné části poplatku v případě neprovedení svozu směsného komunálního odpadu (černé popelnice). Tuto skutečnost je nutné řešit přímo a bez zbytečného prodlení se společností Čistá Plzeň. Jako řešení je v případě oprávněné reklamace proveden náhradní svoz.

 

V případě, že jste vlastník nemovitosti vyplňte a odevzdejte změnový formulář stejně jako při první registraci (viz Kde a jak se registrovat?). Bližší informace naleznete na adrese https://www.plzen.eu/obcan/urad/vyridte-si-na-uradu/o_24/skupina_mmp/oblast-odpady-24.aspx . V opačném případě požádejte vlastníka nemovitosti o navýšení počtu, četnosti nebo velikosti nádob.

Ne, podnikajících, živnostníků firem apod. se tento proces netýká

Živnostníci a firmy mohou zavřít smlouvu  o poskytování služeb v odpadovém hospodářství se společností Čistá Plzeň s.r.o. více informací zde