Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)

Informace podle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Více o ochraně oznamovatelů

Oznámení může být podáno těmito způsoby

  • písemně – v listinné podobě – doručením (poštou) na adresu: Plzeň, Doudlevce, Edvarda Beneše 430/23, PSČ 301 00. Takto podané písemné oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být viditelně a čitelně označena nápisem „Oznámení – pouze k rukám jednatele Otakara Horáka – NEOTVÍRAT“;
  • písemně – emailem – na emailovou adresu – whistleblowing@cistaplzen.cz;
  • telefonicky na čísle – 378 038 600 (hovory nejsou nahrávány);
  • osobně po předchozí domluvě na adrese Plzeň, Doudlevce, Edvarda Beneše 430/23, PSČ 301 00 v kanceláři 202 Otakara Horáka, jednatele, přičemž příslušná osoba je povinna přijmout osobní oznámení v přiměřené lhůtě, nejdéle však do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. Nelze-li lhůtu dodržet z důvodů na straně oznamovatele, poznamená příslušná osoba tuto skutečnost do spisu.

Příslušnou osobou je Otakar Horák, jednatel, tel. 378 038 600, email: whistleblowing@cistaplzen.cz.

Společnost Čistá Plzeň, s.r.o. vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění.

Oznamovatel může (není to však povinnost) použít pro své oznámení tento vzorový formulář.

Čistá Plzeň- Whistleblowing formulář (DOCX)
Čistá Plzeň – Whistleblowing formulář (PDF)