Obecné podmínky poskytovaných služeb

Obecné podmínky poskytovaných služeb, které je potřeba dodržovat k plynulému zajištění svozu odpadu.

Více o

Časový harmonogram svozu odpadu

Objednatel je povinen zajistit nezbytnou součinnost v zajištění přístupu a příjezdu odpovídajícími přepravními a manipulačními prostředky ke sběrným nádobám ve svozový den, a to v souladu s dohodnutým svozovým plánem, vyjma případů sjednání nadstandardní služby. Svozovým dnem se rozumí den v časovém rozsahu 5:00 až 22:00 hodin.

Umístění nádoby na odpad

Stanoviště nádoby by mělo být do 5 metrů od hrany pozemní komunikace sjízdné pro svozové vozidlo, v případě větší vzdálenosti je nutné uzavřít smlouvu na doplňkovou službu zanáška, vynáška nádob.

 

Hrana pozemní komunikace – pro stanovení vzdálenosti zanášky/vynášky sběrných nádob: hranice chodníku a vozovky nebo hrana vozovky v místě kde není zřízen chodník.

 

Schodišťový stupeň – každá schodišťový stupeň v trase zanášky sběrných nádob, který má výško větší než 0,1 m. Za schodišťový stupeň se nepovažuje obrubník chodníku.

Režim svozu odpadu

26 – 26 svozů za rok (1x za čtrnáct (14) dnů)

42 – 42 svozů za rok (kombinovaný svoz) 

         1x za týden v zimním období říjen – březen

         1x za čtrnáct (14) dnů v letním období duben – září

52 – 52 svozů za rok (1x za týden)

104 – 104 svozů za rok (2x za týden)

156 – 156 svozů za rok (3x za týden)

Co nepatří do sběrných nádob

Do sběrných nádob je výslovně zakázáno odkládat předměty nadměrné velikosti a hmotnosti (stavební suť, pneumatiky, akumulátory, uhynulá zvířata, nebezpečné látky (např. ropné produkty, chemikálie a jedy, zápalné nebo výbušné látky), kapalné a kašovité odpady, kaly, infekční odpady, odpady, které mohou v zimě ve sběrné nádobě zamrznout a dále odpady, které by mohly ohrozit bezpečnost obsluhy sběrové techniky nebo sběrovou techniku poškodit (např. horký popel).

Velikosti sběrných nádob

Sběrné nádoby

 

plastová 120 l

max zatížení 48 kg

přibližné rozměry:

výška 94,5 cm

šířka 48 cm

hloubka 54 cm

 

plastová 240 l

max zatížení 96 kg

přibližné rozměry:

výška 104,5 cm

šířka 58 cm

hloubka 70,7 cm

plastová 660 l

max zatížení 264kg

přibližné rozměry:

výška 119,5 cm

šířka 137 cm

výška 82 cm

 

plastová 1100 l

max zatížení 440kg

přibližné rozměry:

výška 147 cm

šířka 137 cm

hloubka 111,5 cm

 

Reklamace svozu odpadu

Společnost Čistá Plzeň s.r.o. přijímá reklamace a stížnosti na svoz odpadu v době provozu zákaznického centra ve formě ústního (telefonicky) nebo písemného podání (elektronickou poštou).

Reklamaci je nutno uplatnit nejpozději následující pracovní den po dni svozu na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Zákaznické centrum

provozní doba: pondělí až pátek 7:00 až 17:00

adresa Edvarda Beneše 430/23, 301 00  Plzeň

telefon: 800 44 11 11

e-mailová adresa: info@cistaplzen.cz