Stavební odpad

Pojem stavební odpad zahrnuje širokou škálu odpadů, ani jeden z nich nepatří do popelnice, a samozřejmě ani do přírody. Některé stavební odpady představují riziko pro životní prostředí i lidské zdraví  nakládejte s nimi proto opatrně (materiály s obsahem azbestu). Na druhé straně jiné stavební odpady lze využít k výrobě tzv. recyklátu, kterým lze ve stavebnictví nahradit cenné přírodní kamenivo.

Více o stavebním odpadu

Jak třídit stavební odpad?

Jak třídit stavební odpad?

 • Třiďte jej už při jeho vzniku.
 • U stavební suti dávejte pozor na to, aby neobsahovala příměsi plastu, kovů, azbestové krytiny, apod. 
 • Suť či zemina s příměsemi není vhodná k dalšímu využití, odevzdejte ji proto na skládku.

Kde odložit stavební odpad?

 • Sběrné dvory: v ulici Jateční, E. Beneše, Úněšovská a Na Bořích. Přednostně odevzdávejte stavební odpad na sběrném dovře v ul. Na Bořích. Stavební suť je zpoplatněna dne ceníku sběrných dvorů.
 • Soukromá recyklační centra: například Recykláč nebo AZS 98 
 • Seznam míst kde odložit stavební suť naleznete zde
 • Skládka Vysoká u Dobřan (vhodné pro stavební suť s příměsemi)

Co patří do stavebního odpadu?

 • zemina
 • stavební suť
 • střešní krytina
 • izolační materiály (skelná vata, polystyren, miralon, asfaltová lepenka a jiné)
 • sádrokarton

S každým druhem odpadu se nakládá trochu jinak, pojďme se proto podívat, jak na to!

Druhy stavebního odpadu a jejich finální zpracování

Zemina

Pokud se potřebujete zbavit většího množství zeminy, odvezte ji nejlépe do soukromých recyklačních center. Ty totiž nabízí za odstranění odpadu lepší cenu než sběrné dvory a také nemají, na rozdíl od sběrných dvorů, omezenou sběrnou kapacitu.

Kam se zeminou

 • Sběrné dvory (menší množství)
 • Soukromá recyklační centra
 • Opětovné využití na povrchu terénu

 

Stavební suť 

Víte, co to vlastně je stavební suť? Patří sem cihly, kamení, beton, štěrk, písek, ale i porcelán či keramika (střešní krytina, dlaždičky, umyvadla, záchodové mísy, květináče, apod.). Pokud suť neobsahuje žádné příměsi, odevzdejte ji na sběrných dvorech nebo do soukromých recyklačních center, kde najde další využití. V opačném případě odvezte suť raději na skládku. 

Kam odložit stavební suť? 

 • Sběrné dvory 
 • Skládka Vysoká u Dobřan (stavební suť s příměsmi)
 • Soukromá recyklační centra 

Finální zpracování stavební suti

 • Výroba recyklátu
 • Opětovné použití na povrchu terénu
 • Skládka

 

Izolační materiály a sádrokarton

Mezi odpadní izolační materiály patří skelná vata, polystyren, miralon, asfaltová lepenka a jiné.

Kam odložit izolační materiály a sádrokarton? 

 • Sběrné dvory (POZOR, asfaltovou lepenku odebírá pouze sběrný dvůr v ul. Na Bořích)
 • Skládka Vysoká u Dobřan

Finální zpracování izolačních materiálů

 • Skládka 
 • Spalovna komunálních odpadů

 

Stavební prvky obsahující azbest

Azbest je třeba shromažďovat odděleně od ostatních stavebních odpadů. Typicky řešíme střešní krytinu eternit. Při manipulaci s ním dejte pozor, aby nedošlo k uvolňování nebezpečných azbestových vláken do ovzduší. Před odvozem na sběrný dvůr azbestovou krytinu zabalte do igelitu.

Volně ložený odpad obsahující azbest sběrný dvůr NEPŘIJME!!!

Jak s azbestem naložit?

 • Sběrný dvůr na Slovanech (ul. Na Bořích)
 • Některé skládky (např. skládka Černošín)

Finální zpracování

 • Skládka