O poplatku

Systém nakládání s odpady je financován městem Plzní. Město na něj získává prostředky z poplatku od občanů a z dalších zdrojů svého rozpočtu. Poplatky vybrané od občanů pokrývají pouze část nákladů, což znamená, že město občanům tyto služby dotuje.

O rozsahu služeb, které občanům zajišťujeme v rámci systému (např. o umístění a počtu stání pro tříděný odpad, umístění odpadkových košů či přistavení velkoobjemových kontejnerů) rozhoduje město.

Rozsah služeb, které se liší dle jednotlivých městských obvodů, naleznete níže na této stránce (např. umístění velkoobjemových kontejnerů, mobilní svozy nebezpečných odpadů.. ). 

 

Více o  poplatku

Co je poplatek za komunální odpad a co vše obsahuje?

Poplatek za komunální odpad je forma místní daně, kterou občané přispívají do rozpočtu města. To pak tento příjem využívá k částečnému uhrazení nákladů, které vznikají při nakládáním s komunálním odpadem, což zahrnuje daleko více služeb, než jenom vyvážení černých popelnic.

Vaše poplatky přispívají také na svoz tříděných (separovaných) složek odpadu v rámci barevných popelnic, na provoz sběrných dvorů a sběrných míst, výsypy odpadkových košů v ulicích, úklidy černých skládek, pravidelná přistavování velkoobjemových kontejnerů a dalších. 

S požadavky na případné rozšíření dané služby (odpadkové koše, nová stání pro tříděný odpad, změny přistavení velkoobjemových kontejnerů) se obracejte přímo na Technický úřad statutárního města Plzně.

Městské obvody zajišťují svoz a likvidaci odpadu z košů na spí exkrementy, neboť jsou příjemcem poplatku ze psů. Městský obvod také může nad rámec základních služeb objednávat pro své občany například přistavování VOK  nebo upravit otvírací dobu na sběrných místech.

Co vše je hrazeno z poplatku

Služby poskytované v rámci poplatku za komunální odpad

  • Vývoz nádob na komunální odpad (dle provedené registrace)
  • Vývoz nádob na separované složky odpadu (veřejná stání)
  • Provozování sběrných dvorů, sběrných míst, sběrných bodů
  • Mobilní svoz bioodpadu, objemného odpadu prostřednictvím VOK
  • Mobilní svoz nebezpečných odpadů
  • Výsyp odpadkových košů
  • Úklid černých skládek
  • Mytí nádob na komunální odpad (nádoby zapojené do systému)
  • Svoz a likvidace vánočních stromků

 

Výše poplatku

Výši poplatku za komunální odpad určuje statutární město Plzeň.

Poplatek za komunální odpady za rok platný od 1.1.2022
(objem nádoby v litrech * frekvence svozu * jednotná sazba 0,31Kč)

objem nádoby

frekvence svozu (počet za rok)

(v litrech)

26

42

52

104

156

 

1× za 14 dní

kombinovaný

1× za týden

2× za týden

3× za týden

120

972 Kč 1560 Kč 1932 Kč 3864 Kč 5808 Kč

240

1932 Kč 3120 Kč 3864 Kč 7740 Kč 11604 Kč

660

5316 Kč 8592 Kč 10644 Kč 21276 Kč 31920 Kč

1100

8868 Kč 14328 Kč 17736 Kč 35460 Kč 53196 Kč

 

Registrace občanů

Registrace k poplatku za komunální odpad je právní úkon, kterým se jako vlastník nemovitosti registrujete do městského systému nakládání s komunálními odpady. Registrace je zcela v kompetenci statutárního města Plzně.

Kliknutím na následující odkaz proto budete přesměrováni na stránky Magistrátu města Plzně:

Registrace a změna poplatku

Registrace probíhá na základě přihlášky, kterou jako vlastník nemovitosti vypíšete a podáte na Magistrátu města Plzně, Škroupova 5. Vyplněnou přihlášku můžete poslat také e-mailem na adresu epo@plzen.eu (nutný elektronický podpis) nebo pomocí datové schránky na Magistrát města Plzně (ID datové schránky: 6iybfxn).

Zaregistrovat se musí každý vlastník nemovité věci. V případě, že se jedná o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek, registruje se toto společenství. U budov, kde ke vzniku společenství vlastníku nedošlo, je nutno zvolit jednoho zástupce, který se zaregistruje.